European Parliament terminates crypto-friendly Eva Kaili’s term of office