UNI plunges to $6.27 as bears strike – Cryptopolitan